Clima-House heet u welkom!

AlgemeneVoorwaarden

Dit zijn de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van Clima-House, Bergstraat 16, 9420 ErpeMere, tel. +32 (0)497 55 84 55, info@clima-house.com, (KBO) BTW (0) 890.561.552.

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Clima-House en de klant en sluiten alle voorwaarden van de klant uit. De klant is de geadresseerde op de offerte.

2. Betaling en eigendomsrecht
a. De facturen van Clima-House moeten via een overschrijving gebeuren.
b.Voor elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn factuur vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente aangerekend van 5 % per maand en wordt het schuldsaldo verhoogte met een boete van 5 %, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
c.De niet-betaling op de factuur vervaldatum van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

3. Garantie
a.Voor goederen of onderdelen van goederen die Clima-House niet zelf heeft geleverd, verleent zij geen garantie.
b.Clima - House biedt alleen garantie op de geleverde goederen van Daikin of Mitsubishi Electric. Deze garantie wordt ons opgelegd door de fabrikant van Daikin of Mitsubishi Electric.
c.Indien anderen dan Clima-House aan de geleverde zaak hebben gewerkt vervalt elke aansprakelijkheid en mogelijkheid tot garantie vanwege Clima - House.

4.Klachten
a.De koper is gehouden afmetingen, aantal, hoeveelheid en andere kenmerken van het geleverde gebonden aan de voorafgaande offerte.
b.Indien bij de werkzaamheden, door de klant geen opmerking is gemaakt ten aanzien van de uiterlijke toestand van het geleverd, zijn de goederen in uiterlijke onbeschadigde toestand.Hier geldt het verlies van elk klachtrecht.
c.Elke factuur klacht dient binnen een termijn van 15 dagen na factuur datum verstuurd te worden, per aangetekend schrijven, aan Clima-House.Het niet eerbiedigen van deze termijn brengt de onontvangelijkheid van de klacht met zich mee. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

5.Persoonlijke levenssfeer
a.Clima - House is de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van kopers. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

"Kwantiteit kent grenzen, kwaliteit niet!"